Vi Företagare

Vi Företagares vision:

Ett starkt näringsliv för framtidens Tingsryd.

Vår mission

Att med kraften från driftiga, entreprenöriella smålänningar på redigt vis skapa ett företagsamt och attraktivt samhälle där företagare, medarbetare och invånare är stolta över att bo, verka och leva.

Där vi genom att våga tänka nytt, att samverka både brett och klurigt och genom att engagera oss bevisar att Tingsryd är en driven landsbygdskommun – och rätta valet för nyetableringar, bostadsbyggande och inflyttning.

Vi hoppas att du också vill vara med och påverka genom att bli medlem!

Vi Företagare ser det som vitalt att antalet arbetsföra i Tingsryds kommun ökar. Därmed får kommunen ekonomi att upprätthålla en kommunal service i alla kommundelar. Samtidig bidrar ökat inflyttning till kompetensförsörjning och nyetableringar.

Vi har identifierat fyra mål för Tingsryds kommun år 2030. Detta är vad vi  jobbar för, antigen via styrelsen och vår verksamhetsledare eller via samarbeten med andra aktörer – både lokalt och regionalt.

Vi har det bästa företagsklimatet i Kronobergs län

Prioriteringar:

Attityd. Alla bör ha ett gemensamt mål: Att Tingsryd är en attraktiv kommun att bo, verka och leva i. Detta gäller inte bara tjänstemän och politiker men också förtagare och invånare i stort. En positiv attityd ger tillit och förtroende.

Bra kommunal företagsservice. Bra kommunal företagsservice (inkl. upphandlingar). Snabb handläggning, tydliga svar, trevligt bemötande.

Nätverk. Att Tingsryds kommun är kände för både företagsamhet och samverkan – mellan företag/företag, företag/skola, företag/kommun.

Hur jobbar Vi Företagare med detta?

Vi Företagare har som målsättning att kommunen bjuder in till upphandlingsmöten 2 gångar per år. Förslagsvis med genomgång av nya regler, kommande upphandlingar, dialog om nya möjligheter och utvecklingsmöjligheter. Syftet är större ömsesidig förståelse och ett större antal anbud.

Verksamhetsledaren har frekventa möten med utvecklingschefen och/eller näringslivsutvecklarna med syftet att gemensamt jobba för ett bättre företagsklimat. I detta ingår bevakning av att kommunen har en snabb, smidig och kompentent handläggning av företagens ärenden.

Utvecklingschefen deltar på Vi Företagares styrelsemöten som adjungerad.

Genom omvärldsbevakning lyfter Vi Företagare aktivt bra historier, nyheter och möjligheter via nyhetsbrev, Instagram, Facebook och nätverksmöten. Fokus på att glädjas över att det går bra för varann. På Sociala Medier tar vi hjälp av ambulerande skribenter (företagare, eldsjälar m.m.).

Bra kontakt med media för att förmedla nyheter från medlemsföretagen.

Vi Företagare är aktiva i att starta medlemsrelevanta nätverk så som HR (år 2016) och Inköp (år 2017) med målet att samverka, utbyta erfarenheter och öka lönsamheten i företagen.

Vi Företagare är medarrangörer i den årliga galan för näringslivet och samverkar gärna med övriga företagarorganisationer i kommunen

Styrelsen i Vi Företagare träffar minst en gång per år kommunstyrelsen samt Centrala Chefsgruppen i Tingsryds kommun med målet att säkra en kontinuerlig dialog om näringslivet, att lyfta aktuella frågor och följe upp på redan tagne beslut.

Vi har ett riktigt attraktivt boende med olika boendeformer

Prioriteringar

Detaljplaner har högst prioritet. Kommunen måste ha tydliga mål och kommunicera ut dessa. Kommunen behöver planer som är visionära och samtidigt ger utrymme för entreprenörer och privata att jobba inom ramarna för detaljplanen – för allas bästa.

Attityd är ytterst viktig. Både vi och kommunen måste jobba för ett positivt tänkande och lyfta det som är attraktivt. Privata entreprenörer som önskar bygga ska tas emot med öppna armar och uppleva bra service och korta handläggningstider.

Ökat byggnation. Kommunen måste bygga mera, marknadsföra existerande tomter samt marknadsföra kommunen som en attraktiv kommun för externa byggherrar.

Hur jobbar Vi Företagare med detta?

För att öka byggnationen måste Tingsryd kommun framstå som attraktiv för byggherrar. Därmed behöver vi lyfta Tingsryds attraktiva läge, men också det kraftigt ökade invånarantalet under sommarmånader, helgar och lov på grund av det stora antalet turister och fritidsboende.

Vi har som målsättning att kommunen minst en gång per år bjuder in till ett bostadsmöte där fokus läggs på status, planer och samtal kring möjligheter med syftet att öka byggnationer i kommunen. Vi Företagare är bollplank till kommunen i bostadsfrågor.

Vi Företagare bevakar att kommunen har smidiga och snabba handläggningar av bygglovsärenden samt att kommunen sätter (och håller) deadlines för sina insatser.

Genom kontinuerligt fokus på att detaljplaner erbjuder attraktiva lägen (nära sjö, skog, mark, kommunikationer, skolor etc.). Vi förespråkar dessutom ett fokus på att tomter planeras i kluster och inte enbart insprängt i existerande områden.

Vi bidrar till att lyfta Tingsryd som en attraktiv kommun, som inom en timmes bilkörning har en befolkning på över 300.000. Här har du bra förutsättningar för att få livspusslet att gå upp. Detta arbetet prioriteras mot arbetsföra, unga vuxna.

Genom att jobba med centrumutvecklingen i Tingsryd och därmed öka attraktiviteten.

Genom att lyfta besöksnäringen som en stärkt växande bransch, som gynnar övriga branscher. Samtidigt lyftas alla kulturella evenemang som i hög grad bidrar till attraktiviteten.

Vi har bra kompetensförsörjning

Prioriteringar

Samverkan med skolorna i närområdet. Vi behöver en långsiktig tillgång till kompetensförsörjning. Grundskolor och gymnasier i Tingsryds kommun är särskilt viktiga. En bra standard på dessa är prioriterat – och är dessutom viktigt vid val av boendekommun.

HR Nätverket. Genom att samverka kan vi få ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Samarbete med UF. Kommuner som arbetar strategiskt med näringslivsutveckling och samarbetar med Ung Företagsamhet skapar fler jobb och bidrar till att invånarna stannar kvar eller flyttar tillbaka till sin hemkommun i högre utsträckning. Källa: En regional analys av UF-företagare och företagsamhet. Okt 2015.

Hur jobbar Vi Företagare med detta?

Attraktivitet är en viktig parameter när man väljer vart man ska arbete. Det rör sig inte enbart om själva jobbet/företaget men också jobbmöjligheter för eventuell partner, bra skolor för eventuella barn, möjlighet till attraktivt boende – om man inte är inpendlare.

Vi Företagare jobbar för att bibehålla det bra samarbetet med bildningsförvaltningen.

Arbeta för att kommunen har kontakt med utflyttade ungdomar, som är potentiella hemvändare eller/och bra ambassadörer.

Föreningen själv ska försöka få kontakt med utflyttade ungdomar och andra genom att lyfta aktuella lediga tjänster på Instagram och Facebook.

Genom bra kontakt till regionens lärosäten.

Genom ett bra samarbete med AF och andra offentliga aktörer med ett särskilt fokus på unga och nyanlända.

Genom ett bra samarbete med UF.

Genom att marknadsföra kommunens företag kan vi öka kunskapen om jobbmöjligheter. Dessutom ökar chansen att studerande stannar kvar i regionen.

Vi är en given samarbetspartner vid PRAO, mentorskap, företagsbesök mm. Företagsbesöken har en särskilt vikt eftersom dessa skapar kunskap om och förståelse för företagen i kommunen bland elever, lärare och vårdnadshavare.

Vi arbetar för ett ökat samarbete mellan lärare och företagare. Exempelvis genom gemensamma föreläsningar.

 

Vi har attraktive mötesplatser för nätverk

Prioriteringar

Egna nätverk. HR, Inköp, Produktion

Att skapa attraktiva möten. Genom att påverka innehåll och målriktat få med relevante deltagare

Hur jobbar Vi Företagare med detta?

Ensam är inte stark. Vi blir mycket bättre om vi samverkar. Mötesplatser och evenemang där individer träffas, delar erfarenheter, skapar nätverk och gör affärer är viktiga, men enbart om de används aktivt.

Vi Företagare driver existerande nätverk (HR och Inköp) och kommer starta övriga nätverk när behov /önskemål uppstår.

Vi Företagare ger på möten med näringslivsavdelningen input till ämnen, föreläsare och paneldeltagare på kommunens näringslivsträffar. Vi kommer att jobba för att politiken fortsatt deltar och att flera tjänstemän deltar när det är relevant.

Vi Företagare är medarrangörer i den årliga galan för näringslivet och samverkar gärna med övriga företagarorganisationer i kommunen

Vi deltar aktivt i möten med Skola / Näringsliv.

Vi arrangerar föreläsningar i egen regi eller tillsammans med andra.

Vi marknadsför diverse möten genom nyhetsbrev, Instagram och Facebook.

Vi försöker förbättra finansieringen av vårt arbete genom att ansöka om projektmedel.

Mötesplatser är också specifika möten (upphandlingsmöten, bostadsmöten etc.) som kommunen arrangerar. Dessa marknadsförs aktivt.

Under företagsbesök och andra kontakter uppmanar vi medlemsföretag att delta i aktuelle möten och tar reda på om de efterfrågar särskilda ämnen på framtida möten.

Styrelsemöten försöks läggas på olika företag (också hos de som inte är medlemmar).

Med hopp om att du vill vara med och påverka,

Välkommen till Vi Företagare!

Mvh Tobias Fohlin, ordförande.

Tobias Fohlin