Vi Företagare

Vi Företagare jobbar för att Tingsryds kommun är Grädhyllan där man gärna vill bo, verka och leva.

Vi hoppas att du också vill vara med och påverka genom att bli medlem!

Hur jobbar vi?

Vi ser det som vitalt att antalet invånare i Tingsryds kommun ökar. Det är viktigt för kommunens ekonomi och därmed möjligheten att upprätthålla en kommunal service i alla kommundelar. Samtidigt bidrar ökad inflyttning till kompetensförsörjning och nyetableringar.

Genom ett antal möten med medlemsföretag, andra företagare och övriga intressenter har vi identifierat fyra mål för Tingsryds kommun år 2020. Detta är vad vi  jobbar för, antigen via styrelsen och vår verksamhetsledare eller via samarbeten med andra aktörer – både lokalt och regionalt.

Mål Tingsryd 2020:

Vi har det bästa företagsklimatet i Kronobergs län.

Det ska vara enkelt att vara företagare i Tingsryds kommun!

Svenskt Näringsliv definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Hur vi själva agerar har stor betydelse för hur dialogen och samarbetet förbättras.

Genom att samarbeta kan vi påverka kommunen och sätta fokus på ämnen som är viktiga för både små och stora företag. Exempelvis snabb, smidig och kompetent handläggning med en rådgivning som gör att vi gör rätt från början, välfungerande, transparanta upphandlingar samt en förståelse bland både politiker och tjänstemän att vi har ett gemensamt må: Att det är attraktivt att bo, verka och leva här.

Vi Företagare har frekvente möten med medlemsföretagen, med kommunstyrelsen, med kommunens utvecklingsavdelning och övriga relevanta tjänstemän. Allt för att kunna påverka och skapa opinion för företagarfrågor.

Vi har ett riktigt attraktivt boende med olika boendeformer.

Härigenom uppnår vi fokus på att Tingsryds kommun är en attraktiv kommun, som inom en timmes bilkörning har en befolkning på 300.000. Här har du bra förutsättningar för att få livspusslet att gå upp.

Vi glömmer bort det ibland, men Tingsryd är en mycket attraktiv kommun. Det stora antalet turister och fritidshusägare bekräftar detta och dessa är potentiella inflyttare samt bra ambassadörer för kommunen. I dagsläget kan vi tyvärr inte erbjuda tillräckligt med boende och det måste vi ändra på. Vi vill att kommunen detaljplanerar för attraktive tomter (för hus och lägenhet) och att de bygger flera bostäder.

Dessutom måste vi tillsammans med kommunen se över möjligheterna för och utmaningarna med att bygga nytt.

 

Vi har bra kompetensförsörjning.

Tillgänglighet till arbetskraft med rätt kompetens är en förutsättning för att näringslivet i Tingsryds kommun ska fortsätta att utvecklas. Oavsett om du som företagare önskar växa, att ta dig högre upp i värdekedjan eller står inför en generationsväxling måste du ha rätt kompetens bland dina medarbetare.

Vi vill att kommunens elever känner till bredden och kvaliteten på det lokala företagandet och känner en stolthet över det.

Vi Företagare jobbar aktivt med samverkansgruppen Skola / Näringsliv kring bland annat PRAO och företagsbesök för både elever och lärare. Vi samverkar med Arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet, Ung Företagsamhet, Teknikcollege m.fl.

 

Vi har attraktiva mötesplatser för nätverk.

Vi vill att företagare ska ha möjlighet att träffas, dela erfarenheter, skapa nätverk och göra affärer. Mötesplatser är viktiga, men huvudsaken är att de används aktivt.

Vi Företagare arrangerar i samarbete med kommunens näringslivsutvecklare löpande under året ett antal företagsträffar. Vi  är drivande i bostadsmöten med kommunen, vi anordnar en gemensam årlig galakväll tillsammans med LRF, Tingsryd Handel, Företagarna, AMB och Tingsryds kommun, och anordnar i eget regi möten med funktionsspecifika nätverk så som HR / personal och inköpsnätverk. Allt efter önskemål från medlemsföretagen.

Vi bjuder via samarbetspartners i regionen in till seminarer och utbildningar och förmedlar genom nyhetsbrev information som du kanske inte hinner söka själv. Detta inkluderar information om interna utbildningar hos våra medlemsföretag, där du eller dina medarbetare har möjlighet att delta (till exempel truck och travers).

Med hopp om att du vill vara med och påverka,

Välkommen till Vi Företagare!

Mvh Birgitta Johansson, ordförande.